Menu

Vedtægter

§1

Foreningens navn er Skovby Gymnastikforening.


§2

Bestyrelsen består af 5 medlemmer


§3

Bestyrelsen vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer til bestyrelsen, Valgperiode 2 år.


 §4

A)Medlemmer, der er fyldt 18 år er stemmeberettigede og valgbare. Der kan kun vælges medlemmer,som er til stede, eller som ved fuldmagt har tilkendegivet, at de modtager valg.
B)Kontingenter fastsættes af bestyrelsen.Restance ud over 4 måneder kan efter bestyrelsens beslutning udlukke et medlem. Efterlever et medlem ikke klubbens vedtægter og målsætninger, kan bestyrelsen ligeledes idømme karantæne eller udelukkelse.

 

§5
Bestyrelsen konstituere sig med formand og kassere, valgperiode 1 år.

§6
Der vælges 2 revisorer, skiftevis for 2 år.

§7
Valg til bestyrelsen foregår skrifteligt.

§8
 Der vælges 2 bestyrelesessuppleanter, valgperiode 1 år.
Der vælges 1 revisorsuppleant, valgperiode 1 år.

§9

A) Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før afholdelse, og afholdes senest d. 1. februar efter følgende dagsorden.
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasseren aflægger regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Eventuelt.
Indkomne forslag.Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
B) Vedtægtsændringer kan kun behandles på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
 
C) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skrifteligt fremsætter ønske herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal uden hensyn til foranstående bestemmelser.
 
D) I tilfælde af klubbens opløsning eller udskilning af enkelte afdelinger, skal 4/5 af de stemmeberettigede medlemmer stemme herfor. Er et sådan flertal ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som lovligt indvarsles, er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal uden hensyn til foranstående bestemmelser.
 
§10
Regnskabsåret er fra 1. januar og afsluttes 31. december.

§11
PR- og Aktivitetsudvalg nedsættes af bestyrelsen, ligeledes fastsættes antal medlemmer af nævnte udvalg af bestyrelsen.

§12
Fra bestyrelsen indsættes 1 medlem i ungdomsudvalg og 1 medlem i seniorudvalg. Begge udvalg indkalder til spillermøder, hvor der vælges 1 af bestyrelsen fastsat antal medlemmer til hvert udvalg.
Udvalg konstituere sig selv.

§13 
Klubben kan optage passive medlemmer. Disse kan deltage i møde og generalforsamlinger samt øvrige sammenkomster med stemmeret.

§14
Skovby Gymnastikforening er en upolitisk sportsforening, der som målsætning har til opgave at danne gode rammer for alle foreningens aktiviteter.
Foreningen bør tilstræbe sportslig succes, men også danne ramme for socialt samlingspunkt i lokalområdet.
Luk